REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

regionalne-wedkarstwo.pl

 

Użyte w poniższym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Dzień roboczy- jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz zamówienia-  Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie sposobu ich dostawy i płatności.

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera, zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego www.regionalne-wedkarstwo.pl

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.regionalne-wedkarstwo.pl

Sprzedawca- Krzysztof Filowiat, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: F.H.U. FILO Krzysztof Filowiat, z siedzibą w: 78-460 Barwice, ul. Wojska Polskiego 24, NIP: 673-177-59-60, REGON: 320251668, adres poczty elektronicznej: regionalne-wedkarstwo@o2.pl, numer telefonu: 729 631 538.

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – Umowa Sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Usługa elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep Internetowy pod nazwą regionalne-wedkarstwo.pl prowadzony jest przez F.H.U. FILO Krzysztof Filowiat, z siedzibą w 78-460 Barwice, ul. Wojska Polskiego 24, NIP: 673-177-59-60, REGON: 320251668, adres poczty elektronicznej: regionalne-wedkarstwo@o2.pl, numer telefonu: 729 631 538.

1.2. Zamówienia może składać (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.regionalne-wedkarstwo.pl, pobrać go oraz sporządzić jego wydruk.

1.4.  Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym, są zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.regionalne-wedkarstwo.pl oraz mogą być wysyłane do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.

 

2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

2.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.2. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Klient powinien:

Dokonać wyboru Towaru (Towarów) zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego (z dostępnej aktualnie oferty) oraz dodać co najmniej jeden Towar do koszyka przez kliknięcie przycisku „kup produkt” widoczny przy każdym Towarze. W celu zrealizowania Zamówienia na wybrane Towary konieczne jest kliknięcie przycisku „przejdź do realizacji Zamówienia”:

Krok 1 – PODSUMOWANIE
Lista wybranych Produktów, ich ilości oraz wartość brutto.

Krok 2 - LOGOWANIE / REJESTRACJA
Jeżeli Klient jest zarejestrowany to konieczne będzie zalogowanie się do swojego Konta. W przypadku pierwszych zakupów konieczna będzie rejestracja. Krok ten zostanie pominięty kiedy Klient ma aktywną sesję logowania.

Krok 3 – ADRES
Potwierdzenie danych Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres na który zostanie wysłane Zamówienie). Możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji dla Sprzedawcy.

Krok 4 - WYSYŁKA
Należy wybrać sposób dostawy. Po wybraniu sposobu dostawy konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem sklepu oraz jego akceptacja.

Krok 5 - PŁATNOŚĆ
Należy wybrać sposób płatności.


2.4. Po wybraniu sposobu płatności należy zatwierdzić Zamówienie wybierając przycisk „potwierdzam zakup”. Z chwilą zatwierdzenia zamówienia odpowiednim przyciskiem dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. 

2.5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego. Przerwa techniczna nie ma wpływu na już złożone Zamówienia i realizowane Umowy Sprzedaży.

2.6. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży poprzez informację e-mail, przesyłaną na adres poczty Klienta podany w Formularzu Zamówienia,  potwierdzający ilość Towarów, wartość Zamówienia, rodzaj dostawy, rodzaj płatności oraz dane teleadresowe Klienta. 

2.7. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Klient zostaje zapisany na Newsletter.

2.8. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: regionalne-wedkarstwo@o2.pl lub też pisemnie na adres:  78-460 Barwice, ul. Wojska Polskiego 24.

2.9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych (Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter) przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w pkt. 7 Regulaminu) Klient może składać na przykład:

2.9.1. Pisemnie na adres: 78-460 Barwice, ul. Wojska Polskiego 24.

2.9.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: regionalne-wedkarstwo@o2.pl

2.10.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Podane powyżej wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.3. i 2.4. Regulaminu.

3.2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa, w pkt. 2.6. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

4. Dostawa oraz odbiór Towaru

4.1. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

4.2. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się przesyłką kurierską UPS. Koszty dostawy zależą od ciężaru i wielkości zamówionego Towaru oraz wybranej metody doręczenia. Są one każdorazowo wskazane w czasie składania Zamówienia (przed zawarciem Umowy Sprzedaży).

GLS Polska • przedpłata na konto: koszt dostawy wynosi 18 zł brutto (dot. wagi paczki do 10 kg);.
GLS polska • za pobraniem: koszt dostawy wynosi 25 zł brutto (dot. wagi paczki do 10 kg);.

4.3.  Możliwy jest również odbiór osobisty zamówionego Towaru w siedzibie sklepu, tj. ul. Wojska Polskiego 24, 78-460 Barwice- w Dni Robocze, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu: 729 631 538. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

4.4. Przy Zamówieniu powyżej 100 zł brutto dostarczenie Zamówienia dla Klientów  ze Szczecinka jest darmowe, na adres podany w Formularzu zamówienia- Krok 3.

4.5. Wraz z dostarczonym Towarem Klient otrzymuje dokument potwierdzający dokonanie transakcji: paragon.

4.6. W przypadku Towaru określonego na stronie Sklepu Internetowego jako dostępny, termin dostawy wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych. W innych przypadkach termin dostawy jest również podany przy opisie Towaru, a w razie czasowego braku Towaru Klient, przed złożeniem Zamówienia, może uzyskać telefonicznie lub pocztą elektroniczną informację o przewidywanej dacie dostawy. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:

4.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.7. Termin gotowości Towaru do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 2 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

4.7.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4.7.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Sposoby i terminy płatności za Towar

5.1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jeden Towar może występować w różnych rozmiarach - cena poszczególnego rozmiaru może być inna, niż rozmiaru podstawowego. Zalecamy dokładnie sprawdzić cenę zamawianego rozmiaru Towaru widoczną nas stronie Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, przed złożeniem Zamówienia.

5.2. Płatność za zakupiony Towar może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów: 

5.2.1. Przelewem na rachunek bankowy F.H.U. FILO Krzysztof Filowiat w ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna o numerze: 69 1050 1559 1000 0092 0957 4285,

5.2.2. Gotówką przy dostawie przesyłki, tj. gotówką w miejscu dostawy, kurierowi doręczającemu przesyłkę (płatność za pobraniem),

5.2.3. Gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze przesyłki w siedzibie Sprzedawcy,

5.2.4. Gotówką przy dostawie przesyłki na terenie Szczecinka.

6. Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

6.1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.4. Regulaminu). Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie  oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki (od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie:

6.1.1. Pisemnej na adres: ul. Wojska Polskiego 24, 78-460 Barwice.

6.1.2. Elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:regionalne-wedkarstwo@o2.pl

6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

6.3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem..

6.4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:

6.4.1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.4.2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

6.5.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Wojska Polskiego 24, 78-460 Barwice.

6.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

6.8.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

7. Reklamacja Towaru (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)

7.1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad. Klient może złożyć reklamację na przykład:

7.1.1. Pisemną na adres: ul. Wojska Polskiego 24, 78-460 Barwice.

7.1.2. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: regionalne-wedkarstwo@o2.pl

7.2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.3. F.H.U. FILO Krzysztof Filowiat zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7.4. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.5. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedawcy na adres: ul. Wojska Polskiego 24, 78-460 Barwice. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

7.6. Prośba o dostarczenie Towaru, o której mowa w pkt. 7.5 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.3 i 7.4 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Towaru i ponownego zamontowania Towaru po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

7.7. Sprzedawca nie jest producentem Towaru. Jeżeli zakupiony przez Klienta Towar objęty jest gwarancją producenta, a wada Towaru powstanie w trakcie jego użytkowania, Klient może również zgłaszać reklamację na podstawie gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7.8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

8.2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

8.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

8.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

 

9. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

9.1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami.

9.2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem zostaje wyłączona.

9.5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.6.W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika 

9.7. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia 

9.8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem 

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną cześć,  zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy Sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia.

10.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

10.3.Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

10.4.Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

10.5. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi Konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.